Ansvarlighed


I ZURFACE arbejder vi dedikeret med vores sociale ansvar som virksomhed, blandt andet som medlem af Stenhuggerlauget i Danmark under DI Byggeri.

Vi er også en del af Dansk Initiativ for Etisk Handel. Alliancen arbejder for at fremme ansvarlig handel med respekt for menneske- og arbejdstagerrettigheder og hensyn til miljø og klima. Alliancen bidrager også til en global, bæredygtig udvikling ved at styrke medlemmernes indsats inden for etisk handel.

Læs vores Code of Conduct herunder eller download den her.

 

Leverandører

Vi ønsker at påtage os et medansvar for bæredygtig udvikling på både lokalt, regionalt og internationalt plan ved at stille krav til vores hoved- og underleverandører i hele forsyningskæden.

Vores Code of Conduct er blandt andet baseret på ILO-konventioner, FNs internationale konventioner og FNs Global Compact. Disse udgør sammen med SA8000-standarden vores grundlag for systematisk at arbejde med at forbedre vores egen og vores leverandørers adfærd, således, at varer og materialer er produceret under socialt ansvarlige forhold.

Det betyder, at vi stiller en række overordnede og realistiske krav til vores leverandørers adfærd med stærkt fokus på medarbejdernes sociale trivsel, herunder løn- og ansættelsesvilkår, etik, miljø, sikkerhed, forurening og energiforbrug samt ikke mindst initiativer til uddannelse og træning af de ansatte.

Vi vil gerne være kendt som en virksomhed, der tager et socialt, samfunds- og virksomhedsmæssigt ansvar på det globale marked i tæt samarbejde med vores kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere.

Vi bidrager økonomisk til, at produktionsstederne har det rette udstyr og hjælpemidler.

For at få formel status som godkendt leverandør til ZURFACE skal leverandørerne arbejde i henhold til denne Code of Conduct.

Implementering

Vi ønsker at kunne dokumentere vores leverandørers holdninger og faktiske handlinger i relation til menneskerettigheder samt etiske, arbejds- og miljømæssige forhold. De skærpede CSR-krav fra vores kunder videregives af ZURFACE til vores leverandører i hele forsyningskæden. Vi arbejder målrettet, struktureret og systematisk over for vores leverandører i form af internationalt standardiserede audits.

Til dette formål benytter vi anerkendte virksomheder med lokalkendskab, hvor autoriserede SA 8000-auditører udfører indledende besøg og anmeldte såvel som uanmeldte audits. Der arbejdes med standardiserede audits, hvor leverandørerne dels arbejder med deres selvvurdering, dels bliver kontrolleret af auditører, der efterfølgende systematisk følger op og checker leverandørerne grundigt af med såkaldte factfinding audits – det vil sige 1. level audits og 2. level audits.

Arbejdet med CSR er på denne måde blevet en naturlig og integreret del af vores leverandørsamarbejde og fast forankret og bevidstgjort i vores hverdag. Vi er overbeviste om, at vi med dette bidrag og denne systematiske indsats er med til at gøre en forskel og sætte en dagsorden for en stærk social og bæredygtig udvikling.

ZURFACE har valgt at fokusere på følgende områder i hele forsyningskæden:


1. Forebyggelse af børnearbejde

ZURFACE forlanger, at vores leverandører overholder både nationale og internationale gældende regler om forbud mod anvendelse af børnearbejde, og vi støtter hovedreglen om, at børn under 15 år ikke må arbejde.

Samtidig stiller vi krav om, at vores leverandører opfylder de lovpligtige krav til blandt andet sikkerhed og uddannelse/instruktion. Dette gælder især på forbud mod børns arbejde med farligt maskinel og udstyr, farlige stoffer, kemikalier med videre – især i forbindelse med granitudvinding og fremstillingsprocesser.

 

2. Forebyggelse af tvangsarbejde

ZURFACE accepterer naturligvis ikke tvang, trusler, afstraffelse eller andre disciplinære tvangsmidler med det formål at tvinge og/eller fastholde medarbejdere i arbejde. Dette omfatter selvsagt slaverilignende ansættelsesforhold eller transport af mennesker med det formål at tvinge dem i arbejde.

Endelig har vores leverandørers ansatte ret til frit at kunne forlade arbejdspladsen, når det er påkrævet – fx efter endt arbejdsdag, i forbindelse med weekendfri, ferier og lignende.

 

3. Forebyggelse af diskrimination

ZURFACE har en grundlæggende forventning om, at vores leverandører som udgangspunkt behandler de ansatte med respekt og uden forskelsbehandling på samme vilkår som vores ansatte i Danmark. Det betyder, at vi ikke accepterer diskriminerende handlinger på baggrund af køn, race, etnisk oprindelse, hudfarve, religion, politisk tilhørsforhold, seksuel orientering, alder, handicap eller lignende.

Tilsvarende forventer ZURFACE, at der ikke udøves diskrimination i ansættelsesretlig forstand, og at leverandøren følger de gældende bestemmelser herom. Det betyder, at alle forhold i forbindelse med ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse, løn- og arbejdsvilkår med videre er baseret på relevante og objektive kriterier.

 

4. Arbejds- og sikkerhedsmiljø, herunder især granitstøv, støj og vibrationer

ZURFACE forventer, at leverandøren aktivt arbejder for at forbedre arbejds- og sikkerhedsmiljøet for virksomhedens ansatte. Det betyder, at sundheds- og sikkerhedsuddannelse og træning er højt prioriteret af vores leverandører, og at sikkerheds- og miljøinstrukser er både synlige og implementeret i forhold til de ansatte, herunder anvendelse af personligt sikkerhedsudstyr. Her tænkes især på udstyr i forbindelse med støv, støj og vibrationer samt sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med betjening af maskiner, løft og transport af tunge genstande med videre – og at de nødvendige forholdsregler tages, når der foretages granitsprængninger i bruddene.

Leverandørerne anvender i fremstillingsprocessen den produktionsmetode, der beskytter de ansatte bedst muligt og ydermere skåner det omkringliggende miljø. Uanset produktionsmetode er det vigtigt at understrege, at nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og personligt sikkerhedsudstyr skal anvendes. Det er leverandørens ansvar, at der findes et ledelsessystem, der beskriver og løbende moniterer disse arbejdsprocesser med henblik på konstante forbedringer.

 

5. Ansættelsesvilkår, herunder arbejdstid, minimumslønninger samt betaling for ekstra arbejde

Leverandøren forpligter sig til, at ansættelsesforholdet for de ansatte følger nationale og internationale regler og lovgivning. Herunder kravet om skriftlige ansættelseskontrakter, overholdelse af minimumslønninger, overarbejdsbetaling med videre. Desuden stiller ZURFACE krav om, at de internationale arbejdstidsregler overholdes.

 

6. Forebyggelse af ulykker og øget indsats for sundhedsfremmende initiativer

ZURFACE arbejder for, at leverandøren udvikler og løbende vedligeholder et sundhedsfremmende og forebyggende uddannelsesprogram for virksomhedens ansatte, der gør dem i stand til at varetage deres jobfunktioner på en betryggende måde. Konkret betyder dette, at hver enkelt ansat tilbydes en tilstrækkelig uddannelse, træning og instruktion i at udføre arbejdet på den mest hensigtsmæssige måde, herunder information og procedurebeskrivelse om de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres virke.

Alle omkostninger dækkes af leverandøren og uddannelses- og træningsaktiviteter foregår indenfor normal arbejdstid. Som en del af de sundhedsfremmende initiativer skal leverandøren ligeledes sørge for, at der er et tilstrækkeligt antal ordnede sanitære forhold, herunder bad og omklædningsfaciliteter, der på rimelig måde står i forhold til antallet af ansatte.

 

7. Miljø- og klimabeskyttelse, herunder initiativer til forebyggelse af forurening og nedsættelse af energiforbruget

ZURFACEs leverandører forpligter sig til konstant at arbejde med konkrete initiativer, der kan medvirke til at reducere de følgevirkninger, herunder luft- og vandforureningen, som granitproduktionen kan medføre for såvel det lokale og det nære som det globale miljø. Det betyder, at luft- og vandforurening, støjgener og energiforbrug er områder, der konstant er underkastet forbedringsaktiviteter med direkte henblik på at nedbringe miljøbelastningen.

Krav til bedre produktionsplanlægning og styring, herunder energibesparende foranstaltninger samt effektiv vandgenanvendelse i forbindelse med produktionsfremstilling, er nøgleparametre, som løbende checkes. Disse krav om at reducere og minimere luftforurening betyder blandt andet, at vores leverandører skal dokumentere, at de aktivt har forsøgt at nedbringe luftforureningen fra de stoffer, som kan ødelægge miljøet, medvirke til klimaforandringer og/eller være skadelige for sundheden for de ansatte.

 

8. Korruption og kriminalitetsbekæmpelse

Det er ZURFACEs klare holdning, at vores leverandørportefølje skal leve op til et højt etisk niveau for så vidt angår korruption, kriminalitet og hermed beslægtede områder, således at personlige interesser, anden økonomisk vinding, bestikkelse og andre former for interessekonflikter undgås. ZURFACE ønsker, at alle led af leverandørkæden lever op til dette krav.

 

9. Ledelsessystem – Management System

ZURFACEs leverandører forventes at have et struktureret og velorganiseret ledelsessystem, der understøtter processerne på alle ledelsesniveauer vedr. virksomhedens daglige drift og udvikling. I praksis betyder dette blandt andet, at vores leverandører kan dokumentere konkrete trænings- og udviklingsplaner for medarbejderne vedrørende sikkerhed, udstyr og inspektion, uddannelse, sundhed og arbejdsmiljø med videre.

Det er ZURFACEs overbevisning, at vi med implementering af denne Code of Conduct er medvirkende til at forbedre ansvarligheden på alle niveauer og i alle led af forsyningskæden til fælles gavn for alle.